Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Văn Trà

Xã Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi
02553842574
c2tranvantra.thanhpho@quangngai.edu.vn